Ajankohtaista

Ristijärven keskuskoulun tiedote syksyllä 2020

Aloitamme uuden normaalin mukaista lähiopetusta syyslukukaudella 2020. Oppilaita meillä on kaiken kaikkiaan 91 ja henkilökunta työskentelee kokonaan Ristijärvellä. Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.ristijarvi.fi opettajilla ja koulunkäynninohjaajilla, lukuunottamatta Tiinaliisaa, Erjaa ja Elisaa. Heidän sähköpostinsa ovat muotoa etunimi.sukunimi@ristijarvi.fi

Henkilökunta 2020-21

Esiluokka Kerttu Härkönen 044-7159 329

koulunkäynnin- ja ip ohjaaja Tuija Heikkinen 044-7159 733

1.luokka Juho Ihalainen/ Satu Leinonen 044-7159 301

2. luokka Ritva Tolonen 044-7159 374

Ritva töissä ti-pe, Suvi Heikkinen, kotitalous,Tuijan kanssailtapäiväkerhossa, maanantain koko päivän toisessa luokassa 044-7159 308

3. -4. –luokka Minna Pyykkönen 044-7159 720

koulunkäynninohjaaja Sirkka Kinnunen, alkusyk.

5. -6. –luokka Juha Salo 044-7159 745

yläkoulun hy, tn

7. luokka Lea Portano, äi, us, 044-7159 366

8. luokka Arto Koivukangas, ma, fy-ke, mu 044-7159 385

9. luokka Tuula Väisänen, en, ru, opo 044-7159 374

pienryhmä Anna-Maria Tirroniemi,mu 044- 7159 723

Erja Mähönen, kanslia, taksikyydit 044-7159 353

Laaja-alainen erityisopettaja Mervi Hälinen, yläkoulun bg-mt 044-7159 361

tuntiopettaja Elisa Pääkkönen, li, tt 044-7159 310

tuntiopettaja Sirpa Mikkonen, ku. ks , koululla ma-ke

tuntiopettaja Tiinaliisa Portano, en, rehtori, sivistyspäällikkö 044-7159 334

siistijät Riitta Oikarinen 044-7159 394

kiinteistöhuoltaja Arto Valtanen 044-7159 337

terveydenhoitaja Jonna Juntunen, torstaisin tavattavissa 044-2885 629

koulupsykologi Saija Ihalainen, ma tai ti 044-7974 992

koulukuraattori Tanja Pöllänen, perjantaisin 044-7773 056

miekkari Pirjo Kivijärvi 044- 7974 201

Sähköpostiosoitteet soten henkilökunnalle ovat muotoa etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Kunnan koulukyydeistä huolehtii alkusyksystä Urho Mäkäräinen 0400- 383 136. Tarkemmat aikataulut on syytä kysyä suoraan kuljettajilta.

Yleistä syksyn opetusjärjestelyistä.

Työajat

lukuvuosi ti 11.8.2020-la 5.6.2021

syyslukukausi ti 11.8.-pe 18.12.2020

89 työpäivää

kevätlukukausi to 7.1.-la 5.6.2021

100 työpäivää

syysloma vko 42 eli 12.-18.10.2020

joululoma la 19.12.2020- ke 6.1.2021

urheiluloma vko 10, 8.-14.3.2021

pääsiäisloma 2.-5.4.2021

loppiainen ke 6.1.2021, vapaa

helatorstai to 13.5.2021, vapaa

Meillä ei ole enää käytössä peda.net-sivustoa vaan koulu viestii Wilman kautta. Syksyn aikana avaamme omat nettisivut, mutta tiedotteet tullaan lähettämään Wilman kautta. Opettajat jakavat lukujärjestykset luokille tiistaina 11.8.2020. Kaikkien koulu alkaa ensimmäisenä koulupäivänä 8.30 ja päättyy 12.30. Jokainen opettaja hakee oppilaat pihalta heille määrätyltä alueelta. Koulun tiloihin emme ota huoltajia sisään toistaiseksi.

Ohje opetuksen järjestämisestä syyslukukaudelle 2020

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaiset muutokset perusopetuslakiin ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettuun lakiin. Muutosten tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta. Lait ovat voimassa määräajan 1.8.–31.12.2020. Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena.

Jos tartuntautilain mukaiset viranomaiset määräävät kunnan siirtymään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin syksyn aikana, huomioidaan eduskunnan uusi ohjeistus. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen järjestämisessä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan sulkemaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla. Lapsen oikeuksien rajoittamisen tulee olla tarkkarajaista, tarkoitussidonnaista ja kestoltaan mahdollisimman lyhytaikaista saavutettavaan päämäärään nähden.

Muuna kuin lähiopetuksena toteutettava opetus voi vaarantaa haavoittuvammassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumisen. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske haavoittuvammassa asemassa olevia oppilaita: esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen vuosiluokkien 1–3 oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita sekä valmistavan opetuksen oppilaita. Näiden ryhmien oppilaiden opetus järjestetään lähiopetuksena, koska heillä todennäköisesti on enemmän haasteita oppia etäopetuksessa ikänsä, kehitystasonsa, ohjauksen tarpeen tai kielitaitonsa vuoksi.

Ristijärvellä koulu pyritään järjestämään mahdollisimman normaalina lähiopetuksena eduskunnan määrittämää ohjeistusta noudattaen.

1. Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei tulla sairaana

2. Riskiryhmien osalta hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun tai varhaiskasvatukseen. Kertauksena vielä riskiryhmiin kuuluvat, jotka voivat jäädä etäopetukseen covid-19 epidemian mahdollisesti uudelleen puhjetessa:

3. riskiryhmiin kuuluvat ja heidän opetuksensa järjestäminen

Lapsi, jolla on jokin seuraavista sairauksista on oikeutettu etäopetukseen:

A. Keuhkosairaudet

• Harvinaiset vaikea-asteiset keuhkosairaudet

• Ventilaatiotukea tai lisähappihoitoa vaativat lasten keuhko- ja lihassairaudet

• Keuhkosairaus, johon liittyy kohonnut keuhkoverenkierron vastus (pulmonaalihypertensio)

Voimakkaasti alentunut keuhkojen liman poisto (vaikea-asteiset bronkiektasiat tai keuhkoputkien värekarvojen toimintahäiriö), poikkeuksellisen vaikea-asteinen astma

B. Sydänsairaudet

• vaikea sydämen vajaatoiminta

• keuhkoverenpainetauti

• lapset, joiden keuhkoverenkierto on shuntin varassa (BT-shuntti, RV-PA shuntti)

• leikkaamaton syanoottinen Fallotin tetralogia (TOF)

C. Immunosuppressoidut ja muut potilaat

• solusalpaajahoitoa tai muuta voimakasta immunosuppressiivista hoitoa saavat lapset (syöpähoidot,elinsiirron saaneet lapset, tietyt neurologiset potilaat)

• vaikeat synnynnäiset immuunipuutokset

D. lastenneurologiset potilaat, joilla on hengitysvaje ja/tai lisääntynyt infektioherkkyys

Listauksen mukaisten sairauksien hoitovastuu on aina keskus- tai yliopistosairaalassa. Kainuun keskussairaalan lastentautien poliklinikan hoidossa olevien lasten osalta etäopetusperusteet on käsitelty ja ohjeistettu valmiiksi. Mikäli lapsen hoitovastuu em. sairauden osalta on muussa sairaalassa, tulee vanhemman pyytää todistus hoitovastuullisesta yksiköstä. Kainuun keskussairaalan ylilääkärin mukaan ko. riskiryhmiin kuuluvia lapsia ja nuoria on Kainuussa alta kymmenen.Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon henkilön tilanteesta. Jos oppilaalle tehdään päätös erityisistä opetusjärjestelyistä terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi (perusopetuslaki 18 §), voidaan opetus antaa etäopetuksena.

4. tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään

5. hyvään yksimis- ja käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota

6. luokkatilojen siivousta tehostetaan

7. mahdollisen koronatartunnan osalta jatkotoimenpiteet ohjeistaa tartuntataudeista vastaava lääkäri

Toiminta järjestetään tänä syksynä niin normaalisti kuin mahdollista. Yleisiä, isoja kokoontumisia ei järjetetä ja luokanopettajat hakevat ainakin alkuun oppilaat välitunneilta heille sovituilta alueilta. Oppilaat menevät kouluun tullessaan ja välituntien aikana ko. alueelle.

1. eskarit päiväkodin aitaukseen takapihalle

2. ensimmäinen luokka on leikkitelineillä Virtaalan puolella pihaa

3. toinen luokka on tekonurmella

4. kolmas – nelosluokka on K-valinta Leinosen puolella pihaa, kaukalossa ja urheilusalin päädyssä

5. viides-kuudesluokka on urheilukentän koulun puoleisessa päädyssä

6. 7-9-luokat ovat katoksissa

Opettajat hakevat oppilaat välituntialueilta, jotta liikkuminen käytävissä tapahtuu porrastetusti. Välitunnilta tultaessa pestään aina kädet huolellisesti.

Kouluruokailu järjestetään luokittain porrastetusti. Esiluokan oppilaille opettaja annostelee ruuan lautasille. Ruokasalissa istumapaikoista vain puolet ovat käytössä siten, että kaikki oppilaat istuvat samansuuntaisesti.

Oppilas WCt on jaettu luokittain. Esikoulu käyttää omissa tiloissaan olevia wctä. 1. luokka jumppasalin menevään aulan wctä, Toinen luokka musiikkiluokan viereistä wctä. Muille luokille on merkitty wct alakerran käytävään ja 9. luokka käyttää pukuhuoneiden wc-tiloja. Yläkoulu on tänä lukuvuonna poikkeuksellisen pieni. 7. -8. –luokat opiskelevat kaikki lukuaineet yhdessä ja koko yläkoulu taito- ja taideaineet yhdessä. Yläkoulun oppilaat kiertävät luokasta toiseen myötäpäivään, kuten viime keväänäkin siirtyessään tunnilta toiselle.

Koulu alkaa alakoululaisille 8.30 tai 9.30. ja päättyy joko 12.30 tai 14.30. 3. -4. – luokkalaisilla keskiviikkona koulu päättyy poikkeuksellisesti 13.30 ja odotusoppilailla on sen jälkeen liikuntakerho. Yläkoululaisten koulupäivät ovat 8.30 – 14.30. Kerhotiedote lähetetään ensimmäisellä kouluviikolla. Opettajat jakavat oppilaille lukujärjestykset ensimmäisenä koulupäivänä.

Koulun sisätiloja käyttävät syyslukukauden ajan vain opetushenkilöstö ja oppilaat sekä oppilashuollon henkilökunta. Pyydämme oppilaita vastaan tulevia huoltajia odottamaan lapsiaan pihalla tai autossa. Kiitos.

Erityisruokavaliot lähetetään suoraan nonna.tammisalo@attendo.fi

Iloa, valoa ja voimaa meille kaikille alkavaan elokuuhun!